spacer spacer
  2019年8月20日 spacer home sep spacer
spacer
spacer
 
spacer spacer spacer
spacer 名譽顧問、監察顧問及諮 spacer
spacer spacer spacer
 
 
 

名譽顧問
陳鳯英女士

名譽顧問
李麗娟女士

監察顧問
范徐麗泰博士
G.B.M.,G.B.S.,J.P.

監察顧問
梁愛詩博士
G.B.M.,J.P.

監察顧問
曾黃麗群
首席名譽會長

監察顧問
伍淑清博士
S.B.S.,J.P

監察顧問
李樂詩博士
M.H.

監察顧問
蔣麗芸博士

SBS,JP

監察顧問
雷羅慧洪
首席名譽會長
SBS, BBS

監察顧問
林貝聿嘉博士
G.B.S,.O.B.E.,J.P

監察顧問
唐尤淑圻博士
J.P.

監察顧問
丁毓珠女士

SBS, BBS, JP

監察顧問
李楊一帆女士

監察顧問
林康繼弘女士

監察顧問
廖湯慧靄博士
首席名譽會長
S.B.S.,B.B.S.

監察顧問
顏吳餘英博士

M.H.,J.P.

   

諮委
張鄭寶蓮女士
J.P.

諮委
郭羅桂珍博士

BBS, JP

諮委
周孫方中博士
B.B.S.,J.P.

諮委
蔡馬愛娟女士
M.H.

諮委
余詩思醫生
M.H.

諮委
李桂珍女士
M.H.

諮委
王熊秀雲女士

諮委
金華琴女士

諮委
胡郭秀萍女士
J.P

諮委
唐美馨女士

諮委
許美嫦女士

MH, JP

諮委
蒙王蓓芬女士

諮委
區艷龍女士

諮委
鄭明明教授
SBS, BBS

諮委
鍾雅妍博士

諮委
關莫燕華女士

諮委
羅蔡妙玲女士


   
Please forward inquiries to: Hong Kong Federation of Women Limited
Copyright (c) all rights reserved